نیروهای اوکراینی مدیریت کل جهان شهری را به کف دست گرفتند


بر ایده داستان ها جام جم اینترنتمالیار شنبه عصر ذکر شد: «آربن، بوچا، گوستوستل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل جهان کیف پایتخت اوکراین اجتناب کرده اند مدیریت مهاجمان آزاد شده است.

این شهرها در هفته های فعلی شاهد نبرد از حداکثر بین نیروهای روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین {بوده است}.

روز شنبه، شهردار بوچا ذکر شد کدام ممکن است حدود ۳۰۰ نفر در یک واحد گور دسته جمعی دفن شدند.

Gostostel صحنه نبرد از حداکثر بین نیروهای روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین برای مدیریت خوب فرودگاه استراتژیک در نزدیکی پایتخت اوکراین {بوده است}.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس اجتناب کرده اند مذاکرات سه شنبه هفته قبلی هیئت های اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در استانبول، روسیه گفتن کرد کدام ممکن است قصد دارد ورزش نیروی دریایی نیروهای شخصی در شمال اوکراین را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

در ۲۱ فوریه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استقلال جمهوری های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در جهان دونباس را به رسمیت محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مراقبت نشده غرب به اولویت های امنیتی مسکو انتقاد کرد.

سه روز بعد، در ۲۴ فوریه، او تحریک کردن “عملیات نیروی دریایی ویژه” علیه اوکراین را گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط متشنج بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف به حداقل یک رویارویی نیروی دریایی تغییر شد. نبرد در اوکراین همچنان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد دومین ماه شخصی تبدیل می شود.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/