نرخ دیه درست ۶۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری شده است


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی بر به گزارش وسط رسانه های قضایی، به آموزش داده شده است رئیس قوه قضاییه، قیمت دیه درست در ماه های حرام ۱۴۰۱، ۶ میلیارد ریال برابر ۶۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/