نرخ تورم ۱۲ ماهه در سال ۱۴۰۰ برابر ۴۰.۲ نسبت {بوده است}


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی بر بر مقدمه گزارش وسط آمار ایران، در اسفندماه، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانواده در ملت درمورد به استان یزد همراه خود ۶.۳ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نرخ تورم ماهانه درمورد به استان های اردبیل، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود ۶.۷ نسبت {بوده است}.

شاخص کل خانوارهای ملت (۱۰۰ = ۱۳۹۵) در اسفندماه ۴۰۱ بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته ۲.۷ نسبت افزایش نماد می دهد.

{در این} ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای ملت درمورد به استان یزد همراه خود ۳.۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نرخ تورم ماهانه درمورد به اردبیل، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود ۳.۸ نسبت {بوده است}.

نسبت تنظیم شاخص کل نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته (تورم سطح به سطح) برای خانوارهای دولتی ۷ نسبت است.

بیشترین نرخ تورم سطح‌ای درمورد به استان مازندران (۳.۸ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان (۳.۸ نسبت) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ برای خانوار های ایالتی ۲.۶ نسبت {بوده است}. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه درمورد به استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۳.۱ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان همدان (۳.۸ نسبت) است.

شاخص کل خانوارهای شهری (۱۰۰ = ۱۳۹۵) در اسفند ماه ۳۹۶ کیو بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته ۲.۷ نسبت افزایش نماد می دهد.

{در این} ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری درمورد به استان های ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد همراه خود ۷.۵ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نرخ تورم ماهانه درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود ۳.۸ نسبت است.

نسبت تنظیم شاخص کل نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته (تورم سطح‌ای) برای خانوارهای شهری ملت ۷ نسبت است.

بیشترین نرخ تورم سطح‌ای برای خانوارهای شهری درمورد به استان مازندران (۳.۸ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان (۳.۸ نسبت) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری ۲.۷ نسبت {بوده است}. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه درمورد به استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۳.۱ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان (۳.۸ نسبت) است.

شاخص کل خانوارهای کشاورزی (۱۰۰ = ۱۳۹۵) در اسفندماه به ۴۲۹ کیلوبایت رسید کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته ۰.۷ نسبت افزایش داشت.

{در این} ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای کشاورزی درمورد به استان لرستان همراه خود ۳.۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نرخ تورم ماهانه درمورد به استان گیلان همراه خود ۳.۸ نسبت {بوده است}.

نسبت تنظیم شاخص کل نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته (تورم سطح به سطح) برای خانوارهای کشاورزی ۷ نسبت است.

بیشترین نرخ تورم سطح‌ای درمورد به استان‌های مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۳.۸ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به همدان (۳.۸ نسبت) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشاورزی ۲.۷ نسبت {بوده است}. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه درمورد به استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد (۳.۱ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن درمورد به استان همدان (۳.۸ نسبت) است.

برای دانش از محسوس همین جا دیده تبدیل می شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/