مقامات در جاری برداشتن گام بزرگی در جهت انضباط پولی استبا این حال مقامات در ۲۹ اسفندماه سودآور شد بدهی های مقامات در گذشته به موسسه مالی مرکزی را تسویه تنبل. انضباط پولی مقامات یکی اجتناب کرده اند مهمترین موضوعات برای مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نقدینگی دور شدن در ملت است.

پوشش های مالی مقامات سیزدهم {در این} زمینه تاکنون در مسیر درست درستی پیش گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کرده {است تا} زمینه عدم استقراض جدید برای صنوبر قیمت های جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه بدهی های زودتر مقامات در گذشته را فراهم تنبل.

این مد را باید یکی اجتناب کرده اند الگوهای مدیریت جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی در ملت دانست. اکنون در شرایطی هستیم کدام ممکن است ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار تحویلی اجتناب کرده اند سوی مقامات های قبلی باید توسط مقامات سیزدهم صنوبر شود.

برخی اجتناب کرده اند پول بدهی معوقه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معوقات بر اقتصاد ملت تاثیر عقب کشیدن می گذارد. تسویه این پول بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب بخش مالی مقامات به وفاداری مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط پولی {کمک می کند}.

این رفتار مقامات کدام ممکن است در راستای سبک مدیریتی انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی است، ممکن است الگویی برای سایر نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها باشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ روز پیش در خبرها آمده بود کدام ممکن است شهرداری تهران ادعا کرده بود بودجه این گروه بیش اجتناب کرده اند ۹۴ سهم است، ۲ برابر شش ماهه اول سال در وسط مدیریت زودتر شهرداری.

یعنی شش ماه اول ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همراه خود ملاحظه به این آمارها در گروه‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتحان شده مقامات برای بدست آوردن به انضباط پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی، این رفتار الگوی نهادی در مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مجموعه‌های مدیریت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی است کدام ممکن است می‌تواند باعث افزایش ملت، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی مالی ملت شود. لذا امیدواریم همراه خود ملاحظه به اقدامات مقامات در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط زیر صفر ملت در برخی زمینه ها، یکپارچه رویه های انقلابی اجرایی در مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر واحدها شرایط را به شرایط قابل قبولی برگرداند.

قابل اشاره کردن است کدام ممکن است رفتار مقامات سیزدهم در تسویه بدهی های مقامات در گذشته نماد داد کدام ممکن است مورد توجه قرار گرفت قوه مجریه به امتیازات روز ملت فارغ اجتناب کرده اند آراء سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه حساب های سیاسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اینها رفتار انصافاً منطبق بر رویه مقامات است. مقامات مردمان

چرا کدام ممکن است مجموعه اقدامات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی مقامات سیزدهم به نفع اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموعه پوشش های مالی همه اشخاص حقیقی همراه خود چشم انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه سیاسی منتفع می شوند، چه همراه خود مقامات باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه حامی مقامات باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود است. در تذکر حکومت مردمان تفاوتی {وجود ندارد}. مهمتر اجتناب کرده اند آن، اگر شرایط مالی افزایش یابد، طبقات ضعیف کمتر خرس فشار قرار خواهند گرفت.

ملک شریعتی – مشاور تهران / روزنامه جام جم

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/