مبارزه با تروریسم و ​​حمایت از حقوق بشر بخشی از سیاست خارجی کشورهای غربی است




معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه مبارزه با تروریسم و ​​حفظ حقوق بشر از دیدگاه غربی ها اصالت ندارد، بلکه جزء ابزار سیاست خارجی آنهاست، گفت: هر زمان که منافع آنها ایجاب کند از تروریسم حمایت می کنند. و حقوق بشر را زیر پا بگذارد. حقوق.