ما قاتلان تخم مرغ را می بینیم!
آیا سیگار ما را می کشد؟ بی تحرکی و ورزش نکردن چطور؟ اضطراب روزانه، آلودگی هوا و فست فود چگونه است؟ اما اگر بدانیم یکی از کشنده ترین بیماری ها چیزی است که به صورت روزانه مصرف می کنیم، چه؟ در جامعه امروزی، غذاهای شیرین بیش از هر زمان دیگری در دسترس هستند و تبلیغات گسترده تری دارند.