ما سال ها به بنزین ایران خواستن داریم


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبعادل کریم، وزیر انرژی الکتریکی عراق اظهار داشت: بنزین ایران برای نیروگاه های عراق صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن برای ما باورپذیر است.

وی علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است عراق به همان اندازه سال های بلند مدت به بنزین ایران خواستن می تواند داشته باشد.

عادل کریم تاکید کرد کدام ممکن است وضعیت انرژی الکتریکی در عراق {در تابستان} امسال نسبت به سال های قبلی افزایش خواهد کشف شد.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/