ما در اداره هلمند همراه خود ایران همکاری می کنیم


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برحسن مرتضوی، معاون تصویر جمهوری اسلامی ایران در کابل، روز سه‌شنبه (۷ آوریل) همراه خود ملا عبداللطیف منصور، وزیر قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب طالبان، دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد اصلاحات آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به آب گفتگو کرد.

وزارت قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب طالبان حکومت کوتاه مدت طالبان ادعا کرد کدام ممکن است ۲ طرف با اشاره به امتیازات مدیریت آب گفتگو کردند.

وزیر قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب طالبان {در این} دیدار تاکید کرد کدام ممکن است مقامات کوتاه مدت افغانستان در مدیریت آب رودخانه هیرمند بر ایده قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات حال میان ۲ ملت همراه خود ایران همکاری خواهد کرد.

ملا عبداللطیف منصور {در این} دیدار اظهار داشت کدام ممکن است تنظیم اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی مداوم بر رودخانه هلمند تأثیر گذاشته است.

ما در اداره هلمند با ایران همکاری می کنیم

سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل پیش اجتناب کرده اند این در این زمان در دیدار همراه خود سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان همراه خود ردیابی به برخی مشکلات مرزی نظامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مرزی افغانستان، نیازمند تحمیل بلافاصله مرز مشترک شد. هیئت، سوءتفاهم هایی با اشاره به آن وجود داشت.

وزیر داخله طالبان نیز اجتناب کرده اند این توصیه استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل منصفانه هیئت مشترک مرزی در بلند مدت نزدیک موافقت کرد.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/