ماموگرافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل منصفانه بیماری شایع در خانمها


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتنتایج منصفانه تحقیق جدید اعلام کردن می تنبل کدام ممکن است ماموگرافی ممکن است برای تجزیه و تحلیل خانمها کشف نشده خطر بالای بیماری قلبی استفاده شود.

تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است غربالگری بیشتر سرطان ها سینه ممکن است برای ایجاد خانمها کشف نشده خطر بیماری قلبی استفاده شود.

دانشمندان داده های سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکن ۵۰۰۰ زن کالیفرنیایی را ارزیابی کردند. خطر بیماری قلبی در خانمها تحت تأثیر کلسیفیکاسیون پستان ۵۱ نسبت بود.

نویسندگان امیدوارند کدام ممکن است این اسکن ها بتوانند خانمها کشف نشده خطر ابتلا به مشکلات قلبی را ایجاد کنند.

ماموگرافی روشی برای آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل احساس پستان است. بر مقدمه تحقیقات {انجام شده}، بیشتر سرطان ها سینه یکی اجتناب کرده اند شایع ترین طیف گسترده ای از بیشتر سرطان ها در بین خانمها است. این دلیل است به اشخاص حقیقی بالای ۴۰ سال طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است هر ساله برای تجزیه و تحلیل تومور پستان ماموگرافی انجام دهند.

تجزیه و تحلیل زودهنگام بیشتر سرطان ها پستان اجتناب کرده اند طریق ماموگرافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای درمانی کارآمد عملکرد مهمی در افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین برداشتن تومورهای سینه دارد.

کارلوس ایریبارن، نویسنده این تحقیق اظهار داشت: ماموگرافی ممکن است به خانمها کمک تنبل به همان اندازه اولین گام ها را برای کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی بردارند.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/