مالیات نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ خودرو همزمان همراه خود اخذ سند بی تجربه اخذ تبدیل می شود


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتداود منظور، رئیس گروه امور مالیاتی ملت نوشته است کدام ممکن است مالیات بار موتوری در سال ۱۳۸۷ بر ایده ماده ۴۰ قوانین قطعا ارزش آن را دارد افزوده وضع شده است. این مالیات تاکنون در حین نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ اسناد توسط محل کار اسناد مناسب اخذ می شده است. همراه خود ملاحظه به ایده دادستان کل ملت مبنی بر شهرت گرین مقوا شناخته شده به عنوان سند تصرف، مالیات همراه خود تعویض پلاک اخذ تبدیل می شود.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/