مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قطعا ارزش آن را دارد افزوده هر استان باید در شبیه به استان تخصیص شود


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی برسید احسان خاندوزی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در صفحه توئیتر شخصی نوشت: مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات نمایندگی های غول پیکر استانی کدام ممکن است بعضاً مالیات آنها در تهران محاسبه تبدیل می شود در شبیه به استان تخصیص شود. این رویکرد را درست در این لحظه در سفری به خراسان برای افزایش بودجه قابل تخصیص بین شهرداری های محروم استانداری اجرا کردیم. من می خواهم شخصاً بر اجرای آن نظارت خواهم کرد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/