قیمت مسکن در جاری کاهش است/ گزارش موسسه مالی مرکزی باعث تحریک تبدیل می شود


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وبموسسه مالی مرکزی در معاصر ترین گزارش شخصی اجتناب کرده اند فینال وضعیت بازار مسکن تهران طی اسفند ماه سال قبلی، شاهد کاهش ۲۰ درصدی پیشنهادات در اسفندماه سال قبلی نسبت به ماه در گذشته (بهمن ۱۴۰۰) بود. ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین. نسبت به اسفند ۱۳۹۹ ۳۰ سهم افزایش گزارش شده است.

بر مقدمه گفتن موسسه مالی مرکزی، متداولقیمت مسکن در تهران در ماه قبلی بیش اجتناب کرده اند متری ۳۵ میلیون تومان بوده کدام ممکن است نسبت به اسفند ۹۶ ۱۶ سهم افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به بهمن ماه سال در گذشته ۶.۲ سهم انبساط داشته است.

در همین جاری برخی فعالان بازار مسکن اجتناب کرده اند الگو نزولی قیمت مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خم شدن از حداکثر بازار {به دلیل} امتناع مشتریان اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در بازار {به دلیل} احتمال افزایش هماهنگی وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تأثیر آن بر قیمت بازار خبر دادند. . .

با این حال اینکه افزایش ماهانه خفیف قیمت ها دسترس در بازار مسکن طی منصفانه سال قبلی به طور ناگهانی در نتیجه افزایش بیش اجتناب کرده اند ۶ درصدی در فینال ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه در گذشته شد، به نظر می رسد مانند است افزایش قیمت ها در شمال ملت را جستجو در داشته باشد. . مناطق ویژه به ویژه مناطق ۱ و سه باید پایتختی باشد کدام ممکن است بر معمولی قیمت مسکن در تهران تاثیر گذاشته است.

به طور قابل توجهی اینکه معمولی افزایش قیمت مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه سال قبلی ۴ دهم سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذرماه شبیه به سال تنها ۱.۱ سهم {بوده است}.

این در حالی است کدام ممکن است بازرسی قیمت ها دسترس در بازار مسکن در سه ماه پایانی سال قبلی آرم می دهد کدام ممکن است قیمت مسکن در مناطقی قابل مقایسه با ۱۷، ۱۸، ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ انبساط چشمگیری نداشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افزایش قیمت در شمال است کدام ممکن است افزایش متداولقیمت مسکن در پایتخت .

تخفیف مسکن در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش از حداکثر در شمال پایتخت

در اسفند ماه سال قبلی متداولقیمت مسکن در ۴ قلمرو مذکور به همین ترتیب ۱۷.۵، ۱۶.۵، ۱۶.۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ میلیون تومان برای هر متر مربع {بوده است}. متداولقیمت این ۴ قلمرو در تهران در بهمن ماه سال قبلی به همین ترتیب ۱۷.۶، ۱۵.۶، ۱۹.۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶.۹ میلیون تومان در هر متر {بوده است}. این مورد در دی ماه ۱۴۰۰ به همین ترتیب ۱۷.۸، ۱۵.۶، ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶.۹ میلیون تومان {بوده است}.

متعاقباً در اسفند ماه ۹ تنها قیمت مسکن در مناطق جنوبی پایتخت افزایش پیدا نکرد، اما علاوه بر این در برخی اسبابک ها کاهش کشف شد.

قلمرو منصفانه متری تنها در یک واحد ماه ۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشت

بازرسی قیمت ها در قلمرو منصفانه تهران آرم می دهد در حالی کدام ممکن است معمولی قیمت هر متر مربع منصفانه واحد مسکونی در دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن ماه در قلمرو منصفانه تهران ۷۰ میلیون تومان {بوده است}، به یکباره در اسفندماه به ۷۷.۴ میلیون تومان رسیده است.

در قلمرو ۳ اجتناب کرده اند معمولی متری ۶۳ میلیون تومان در دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن ماه به معمولی متری ۶۵ میلیون تومان در اسفند رسیدیم. این افزایش قیمت نسبتاً بیش از حد در مناطق شمالی پایتخت در نتیجه انبساط متداولقیمت مسکن {در سراسر} تهران شده است.

درآمد موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند افزایش قیمت مسکن

در همین اتصال مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران دانستن درباره فینال تحولات بازار مسکن به مهر اظهار داشت: در اسفندماه بازار مسکن در خم شدن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها در جاری کاهش بود. با این حال موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند افزایش شش درصدی قیمت ها خبر داد.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی قیمت قلمرو اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمران را نیز در تذکر خواهد گرفت، باعث عدم دقت در گزارش این موسسه مالی تبدیل می شود. قیمت مسکن در مناطق ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ نسبتا ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در جاری کاهش است.

خسروی اظهار داشت: واحدهای مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان ها توسط موسسه مالی ها یارانه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش قیمت ساختمان، سرمایه موسسه مالی ها انبساط می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این محل موسسه مالی مرکزی ۲۰ سهم موسسه مالی ها را بدست آمده می تدریجی. موسسه مالی مرکزی در جاری معامله با به گزارش های افزایش قیمت مسکن است.

وی تاکید کرد: بازار مسکن در جاری حاضر راکد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا صورت نمی گیرد. ممکن است {نمی دانم} چرا برخی اجتناب کرده اند افراد بازار روال دوره ای شخصی را انصراف نمی کنند؟

رئیس سندیکای مشاوران املاک استان تهران همراه خود ردیابی به مالیات ۲۷ درصدی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز اظهار داشت: وقتی گروه امور مالیاتی ۲۷ سهم اجتناب کرده اند سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشندگان را وصول می تدریجی، سازنده تولید دیگری دنبال مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز نمی رود از این کار زیان آور است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/