قیمت خودرو ۲۸ شهریور ۱۴۰۱هنوز تکلیف واردات مشخص نیست و تا زمان تکمیل مقررات واردات و تعیین زمان و تعرفه واردات، هیچکس نمی تواند در این زمینه به مصرف کنندگان قولی بدهد. المتمانی افزود: خودروهای داخلی در حال حاضر فقط به صورت اینترنتی به فروش می رسد و خرید خودرو باید به حساب شرکت سازنده پرداخت شود نه به افراد مختلف و در نتیجه افرادی که به خرید خودرو از این افراد اعتماد دارند و فریبنده می شوند. تبلیغات باید بعداً پول خود را پس بگیرند.»