قوانین افزایش ساخت داده ها بنیان راه حلی برای تعمیر همه سبدها دارد


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنت سورنا ستاری معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری همراه خود ردیابی به نامگذاری لوگوی سال شناخته شده به عنوان سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی اظهار داشت: اجتناب کرده اند تصویب قوانین جهش داده ها بنیان احترام می کنم. .

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: {در این} قوانین تمام مشکلاتی کدام ممکن است در ۱۰ سال قبلی همراه خود آن مواجه بوده ایم فکر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر این سبدها این سیستم ریزی شده است.

وی افزود: امیدواریم همراه خود اجرای این قوانین تغییر بزرگی در بخش داده ها تحمیل شود.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: بعد از همه این قوانین قوانین دردسرساز اجرایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ۱۳ آیین نامه اجرایی است کدام ممکن است باید بدون در نظر گرفتن زودتر تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویب مقامات برسد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/