قاچاق معکوس داروها مخدر سالانه ۷۰۰ میلیون دلار است


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتمصطفی غنی در این زمان در مراسم امضای تفاهم نامه همراه خود معین صنایع عامه در وزارت صمت، مانترا سال را کمک به هم افزایی برای بدست آوردن به نیازها فناورانه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان باید بافت کنند کدام ممکن است ذوق» اطلاعات مؤثر باشد.

وی افزود: برای بیوتکنولوژی هدف مالی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش آن را به شورای برتر انقلاب باکلاس خواهیم داد.

دبیر رشد بیوتکنولوژی در ستاد معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: واردات دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو حدود ۲ میلیارد دلار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای تفاهم نامه همکاری همراه خود معاونت صنایع کل ملت، دارو را کاهش خواهیم داد. کمتر اجتناب کرده اند ۱ میلیارد دلار واردات دارد.

وی ذکر شد: بسترهای اجباری برای محدودسازی واردات انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاسما فراهم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا توافق های اجباری همراه خود نمایندگی هلدینگ پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها اولین خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای ساخت داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت بیوتکنولوژی {انجام شده} است. موارد.”

نسبتاً به موضوع کاهش قاچاق معکوس داروها مخدر شناخته شده به عنوان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعات این نظر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: قاچاق معکوس داروها مخدر بین ۴۰۰ به همان اندازه ۷۰۰ میلیون دلار است کدام ممکن است در راستای این تفاهم نامه می خواهیم این رقم را به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش دهیم.

وی ذکر شد: وزیر صمت بر نیاز تغییر شهرهای تجاری به بخش های اطلاعات محور صنایع تاکید کرد.

پیگیری ۶ موضوع راهبردی ویژه صنعت وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو طی تفاهم نامه همراه خود ستاد رشد بیوتکنولوژی

علیرضا شهبرست {در این} نشست ذکر شد: این تفاهم نامه همراه خود هدف ارتقای فناوری در صنایع غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی منعقد شد.

وی افزود: موضوع اطلاعات مورد تایید وزارت صمت قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم مدیریت به سال ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی، مورد توجه قرار گرفت ویژه ای به این موضوع شد.

مدیرکل محل کار صنایع غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی وزارت صمت تصریح کرد: اولین قدم {در این} راستا دیدار وزیر صمت همراه خود معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری در اوایل فروردین ماه بود. تعیین مقدار اطلاعات بنیان نمایندگی های راه اندازی شده.

وی افزود: امضای تفاهم نامه مشترک همراه خود ستاد رشد بیوتکنولوژی معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری گام مهمی برای بدست آوردن به موضوع سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تفاهم نامه برای ادغام کردن ۶ موضوع راهبردی اجتناب کرده اند جمله تاثیر فناوری در صنعت، تدوین خوب سند است. سند بالادستی در صنایع غذایی.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی زیرساخت های صنایع غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی.

اطمینان حاصل شود که ارتقای فناوری در صنایع غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی، تفاهم نامه ای بین معاونت صنایع نهایی در وزارت صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد رشد بیوتکنولوژی معاونت آموزشی امضا شد.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/