قابل دستیابی است نیازی به افزایش سال تحصیلی / ضدعفونی روزانه گروه درس نباشد


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتمحمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همین الان در یک واحد این سیستم تلویزیونی کسب اطلاعات در مورد اضافه شدن خوب ماه به سال تحصیلی ذکر شد: طبق قوانین مجلس، فاصله تحصیلی به همان اندازه بالا سال تحصیلی بالا می یابد. در اردیبهشت ماه، همراه خود ملاحظه به تحقیقاتی کدام ممکن است انجام دادیم، اطمینان حاصل شود که غنی سازی عمق آموزش داده شود دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران کاهش آموزش داده شود، سال قبلی توصیه دادیم کدام ممکن است اگر نهادهای در کنترل مربوط به ستاد سراسری کرونا هر دو شورای آموزش برتر همراه خود خوب ماه موافقت کنند. سال تحصیلی مورد بازرسی را اضافه کنید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: در مرحله یک مقرر شد همراه خود ملاحظه به اینکه موضوع بالا سال تحصیلی به همان اندازه ۳۰ اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تصویب شود، متعاقباً اگر این موضوع مطرح می شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تائید در ستاد سراسری کرونا قابل تایید است.” خوب ماه به همان اندازه سال تحصیلی؛ با این حال این ربطی به این سیستم ریزی ما ندارد. در واقع بحث اضافه شدن خوب ماه به سال تحصیلی در گذشته اجتناب کرده اند تصویب ستاد کرونا برای حضور مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آن یک است ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم آموزش حضوری باشد قابل دستیابی است افت آموزش داده شود جبران شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به آن است فاصله نیست.

معمولی تراکم دانشمند در ملت هجده است

کاظمی کسب اطلاعات در مورد اولویت خانوار ها اجتناب کرده اند آموزش شخص خاص داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال شیوع ویروس کرونا ذکر شد: معمولی تراکم داده ها آموزی در مقطع متوسطه هجده است، قابل دستیابی است انواع محدودی گروه پرتراکم داشته باشیم کدام ممکن است توسط آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان اندیشه در مورد شده است. بخش

وی ذکر شد: عدم رعایت پروتکل ها در مدارس را قبول ندارم.

ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایزوله سازی روزانه مدارس

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در {پاسخ به} اینکه سیستم جریان هوا مناسبی در مدارس نداریم، یکپارچه داد: استانداردی {در این} زمینه تصمیم گیری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول جریان هوا تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شده است. وزارت بهداشت.

وی افزود: سه نکته را باید رعایت کرد کدام ممکن است برای ادغام کردن رعایت بهداشت شخص خاص، بهداشت اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا است، بهداشت شخص خاص استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده ضدعفونی کننده است، حتی آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است واکسن مصونیت ۱۰۰ درصدی به در کنار ندارد با این حال ماسک ممکن است اجتناب کرده اند آن جلوگیری تنبل. “

کاظمی افزود: نکته دوم بهداشت اطراف است چرا کدام ممکن است {هر روز} مناطق توسط اجزا دانشگاه ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایزوله تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص جریان هوا نیز گفتن شده کدام ممکن است گروه یکپارچه ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع تمامی گروه ها دارای پنجره ها.” در حالی کدام ممکن است فرزندم در دبستان دولتی تحصیل می تنبل، به خانوار ها ضمانت می دهم کدام ممکن است موضوع سلامت داده ها آموزان محل بحث است.

واکسیناسیون برای ورود به دبیرستان الزامی نیست

معاون وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در خصوص عدم الزام واکسیناسیون {برای ثبت نام} در مدارس ذکر شد: واکسیناسیون شرط حضور در دانشگاه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ماسک ساده الزامی است.

وی افزود: بیش اجتناب کرده اند ۹۲ نسبت داده ها آموزان ۱۲ به همان اندازه ۱۸ ساله در نوبت اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵ نسبت در نوبت دوم واکسینه شدند.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/