طب عامیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز آن همراه خود طب استاندارد


فولکلور اجتناب کرده اند اجزای «فولکل» یعنی توده افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید «علم» به معنای اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ای اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات های غیر تخصصی گرفته شده است. این تنها تجربیات نهایی افراد اجتناب کرده اند سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری است کدام ممکن است در سنت ها، جوامع، نژادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندان مختلف اجتناب کرده اند پستان به سینه منتقل تبدیل می شود. این باورها بیشتر اوقات آمیخته همراه خود خرافات، باورهای نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل اعتقاد است، هیچ مستند آموزشی مناسبی اجتناب کرده اند درمانگران {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبدع، پدیدآورنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تحریک کردن طب عامیانه خاص نیست.

طب عامیانه همراه خود طب استاندارد ایران کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر مزاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبع است منحصر به فرد است. جذاب است بدانید کدام ممکن است در کتب مرجع طب استاندارد ردپایی اجتناب کرده اند مداخلات اشخاص حقیقی غیرمتخصص در یک واحد زمینه مهم بهداشتی دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را می توان در مراجع طب استاندارد بیانیه کرد کدام ممکن است علمای استاندارد مشابه با ابن سینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازی با اشاره به افرادی صحبت می کنند. مجموعه ای اجتناب کرده اند خیال ها به افراد، سوئیچ سلامت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به خطر انداختن} آن. به نظر می رسد مانند است مداخلات غیرمستند توسط متخصصان غیربهداشتی به تاریخچه پزشکی بازمی گردد.

امروزه متنوع اجتناب کرده اند خیال های منسوب به طب استاندارد کدام ممکن است مورد تایید اکثر مشاوران، دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب های طب استاندارد نیست، در سال های بلند مدت در مجموعه اسطوره های طب عامیانه گنجانده خواهد بود. در واقع اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است فراوان اجتناب کرده اند معامله با‌های عامیانه بی‌تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌تأثیر نیستند، با این حال چون خیال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبه‌معامله با‌هایی کدام ممکن است اساس آموزشی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل جانبی آن‌ها به خوبی شناخته نشده‌اند، بیشتر است اجتناب کرده اند بعضی از اینها داروها استفاده شود. هشدار هر دو عالی متخصص حاذق کدام ممکن است همراه خود دکتر استاندارد مراجعه به می تدریجی.

تحقیق پزشکی برای نشان دادن برخی اجتناب کرده اند داروهای عامیانه کدام ممکن است همراه خود ایده ها طب استاندارد مغایرت ندارند می خواست است. ناسالم نیست بدانید کدام ممکن است در برخی دارایی ها به طب عامیانه «طب عامیانه» نیز آگاه تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر آموزشی نسبت به طب استاندارد ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه های طب اسلامی خوب ارزش کمتری دارد.

همراه خود این جاری، اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است طب عامیانه شناخته شده به عنوان عالی ماده نپخته در صورت تحقیق آموزشی ممکن است به سایر مدرسه های پزشکی کمک تدریجی.

برای درک بیشتر طب عامیانه تعدادی از مثال می زنیم. مثلاً اجتناب کرده اند قدیم اعتقاد بر این بود کدام ممکن است اگر زن عقیمی اجتناب کرده اند زیر شتر رد شود، بارور تبدیل می شود! هر دو اگر به ترسناک آبی بدهند کدام ممکن است در آن عالی تکه طلا ریخته شده باشد ترسش برطرف تبدیل می شود! هر دو اگر در وعده های غذایی میخ هر دو نعل بگذارند آهن وعده های غذایی بیش از حد تبدیل می شود.

این باورها اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده آموزشی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون هیچ تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشی بر روی آنها انجام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه طب عامیانه قرار دارند.

فخریا بهبهانی – سلامت / روزنامه جام

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/