طبع بهاریِ خورد و خوراک ما
۱-شنیدین که می‌گن اردیبهشت، ماه عاشقاست؟ ماهی که وقتی بخوای صبح زود از خواب بیدارشی، می‌تونی به جای زنگ هشدار گوشیت، رو صدای آواز پرنده‌ها حساب باز کنی.