صلاحیت معلمان برای رتبه بندی در چه مرحله ای ارزیابی می شود؟
رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص روند صدور احکام ارزشیابی معلمان توضیحاتی ارائه کرد و درباره زمان صدور ارزشیابی معلمان گفت: ارزشیابی هر یک از همکاران در پرونده هیأت تجدیدنظر قرار می گیرد. با توجه به اطلاعات دریافتی به ترتیب ساخته شده است. و این کاری نیست که بتوان یک بار برای همه معلمان، یکباره و همزمان انجام داد.