صدور سند کاداستر ۶۵ سهم مساحت ۶۰ متری ساحل در استان هرمزگان


به گزارش هرمزگان جام وب مبتنی بر، رئیس کل دادگستری هرمزگان اجتناب کرده اند صدور سند کاداستر برای ۶۵ سهم اجتناب کرده اند ۶۰ متری نوار ساحلی این قلمرو خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفتن کرد: همراه خود پیگیری های هیئت صیانت اجتناب کرده اند حقوق بیت المال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای صیانت اجتناب کرده اند اراضی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص، برای ۶۵ سهم اجتناب کرده اند سواحل ۶۰ متری استان هرمزگان سند کاداستر صادر شد.

مجتبی قهرمانی هدف اجتناب کرده اند صدور سند این اراضی را اعمال حاکمیت بیشتر برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه تعرض، تصرف بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر اقیانوس عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: نسبت ۶۰ متری سواحل استان هرمزگان همراه خود به جز بندرعباس سند کاداستر صادر می تواند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: تاکنون برای ۱۰۰ سهم اراضی سراسری استان هرمزگان سند تصرف کاداستر به تماس گرفتن مقامات جمهوری اسلامی ایران همراه خود تصویر دارایی ها خالص صادر شده است. گروه آبخیزداری

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان افزود: اجتناب کرده اند مجموع شش میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار هکتار اجتناب کرده اند اراضی دارایی ها خالص استان برای ادغام کردن جنگل، مرتع، اراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ متر سواحل اجتناب کرده اند ابتدای ساختار کاداستر تاکنون است. تاکنون {اسناد و مدارک} درمورد تا ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۴ هکتار صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات آنها تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موسسه مالی داده ها کاداستر استان درج شده است.

قهرمانی افزود: خوشبختانه همراه خود پیگیری های هیئت حمایت اجتناب کرده اند حقوق خزانه داری هرمزگان در اراضی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص در خصوص صدور اسناد مناسب برای اراضی سراسری، گام های بلندی برداشته شده است کدام ممکن است نتایج مهمی در جلوگیری اجتناب کرده اند مصادره بوتلگ به در کنار داشته است. تحمیل شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم تصرف مقامات».

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان علاوه بر این اجتناب کرده اند اقدامات اداره کل اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک استان هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری استان در اجرای ساختار کاداستر تحسین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در زمینه صدور اسناد کاداستر کار بزرگی {انجام شده} است. برای اراضی سراسری در هرمزگان برای کاهش دعاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات مرتبط {در این} زمینه.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/