صادرات دام سبک و سنگین اکیدا ممنوع است


به گذرش جام جم آنلاینسازمان دمبازچکی کاشور تای نامهای صادرات دم سوبک و سنگین را پرچم کردستان ممنوع است.

متن نام سید بهمن نقیبی – همکار بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزکی کاشور – با دو کارگردان هر دمپاژکی آستانه آمده است:

Ba Inayat Namah Shamara 76582 Murkha 24 بهمن ماه ۱۴۰۰۰ Mowa’at محترم توسعه بازرگانی Wizarat به دنبال پیوند به Kharid تا زمانی که Sobek و Sangin مکان مضای داداح در Bray Saderat است با استناد به مایرسسانس، Issandin, ممنوع، ممنوع، صابون، شمیل سبِک همه چیز درست است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/