صاحبان جواز زیمان بری مادران دغدغه مالک دوغلو و پسترک صالح شد.


به گذرش جام جم آنلاین، در عین بخنمما عمید است; اطلاع رسانی مجوزهای زیمان یکگولو، دوگلو و بختر برای زنان شاغل دور بخش دولتی و غیردولتی (بخشنامه شمارا ۶۵۷۸۲ مورخ بهمن و چهار بهمن ۱۴۰۰ سازمان اداری و استفاده به عنوان شور).

بخشنامه با دستگاه آگرای کامل مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنگ صالح ششم، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های اطلاعات، وزارتخانه های دفاع و پشتیپانی، نیروهای مسلح ایران و سازمان. انرژی اتامی.

بند (الف) ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جماعت، تصحیح ۲۴ مهر ۱۴۰۰۰ مجلس شورای اسلامی و حفظ هماهنگی در دستگاه های آگری دم ثواب اخطار:

۱- دارندگان پروانه زیمان، یکلو، دوغلو، پچتر بری، زنان، شاگل، دربخش، دولتی و غیردولتی امتیاز ۹ و دوازه مهتمام را کسب کردند. آیا تصویر درخواست مادر تا دو ماه به عنوان کجا هستند صاحبان مجوز دور ماههای پایانی برداری، آیا می توانید از آن بهره مند شوید.

۲ – زنان راننده از مدتها قبل باید دستمزد طبق قانون مذکور باشد دارندگان گواهینامه زیمان دوغلو و راز میبرند و خورشید فرزندان موظف به پرداخت گواهینامه میباشند. صدور پروانه داوزاده با حقوق کامل و مربوط به این سنت است.

۳- تاریخ تشریفاتی که در آن بخنامه زمانی است که اجرت باید منبع قانونی مبنی بر انتصاب میچود باشد.

منبع:پشگاهخبرنگاران گوان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/