شیرین کننده های مصنوعی چه آسیب هایی به کبد وارد می کنند؟


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنتاین متفاوت های قند کدام ممکن است شناخته شده به عنوان شیرین کننده های غیر مغذی نیز شناخته می شوند، سبک شیرینی را با بیرون هیچ انرژی اضافه هر دو همراه خود انرژی کمتر در وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی تحمیل می کنند.

محققان مدرسه پزشکی دانشکده ویسکانسین در آمریکا ۲ شیرین کننده به تماس گرفتن‌های آسه سولفام پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوکرالوز را مورد تحقیق قرار دادند.

آنها دریافتند کدام ممکن است این ۲ شیرین کننده ورزش پروتئینی به تماس گرفتن P-glycoprotein (PGP) را کدام ممکن است شناخته شده به عنوان از دوام تعدادی از دارویی (MDR1) نیز شناخته تبدیل می شود، مهار می کنند. PGP یکی اجتناب کرده اند ناقلانی است کدام ممکن است همراه خود هم کار می کنند به همان اندازه هیکل را اجتناب کرده اند سموم، داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیت های دارو پاکسازی کنند.

آزمایش‌ها علاوه بر این نماد داد کدام ممکن است شیرین‌کننده‌ها بر ورزش سوئیچ‌دهنده تأثیر می‌گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً به PGP متصل می‌شوند، متعاقباً همراه خود سایر سوبستراها شبیه بیگانه‌بیوتیک‌ها، داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیت‌های آنها، لیپیدهای همراه خود زنجیره مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدهای صفراوی رقبا می‌کنند.

محققان توصیه می کنند کدام ممکن است یافته ها نماد می دهد کدام ممکن است شیرین کننده های غیر مغذی بالقوه است برای {افرادی که} اجتناب کرده اند داروهایی استفاده می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند PGP شناخته شده به عنوان عالی مسئله بی نظیر پاکسازی استفاده می کنند، ضرر ساز باشد. اینها برای ادغام کردن داروهای ضد ناامیدی، آنتی بیوتیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای فشار خون است.

این یافته‌های تحقیقاتی جدید در نشست سالانه صفحه بحث بیوشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست‌شناسی مولکولی آمریکا در نشست زیست‌شناسی تجربی ۲۰۲۲ در فیلادلفیا حاضر شد.

تأمین: سینا پرس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/