شومینه سوزی در منطقه پارکینگ منصفانه آپارتمان در تهران (+ عکس)


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برسخنگوی گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت شهرداری تهران روز سه شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ذکر شد: ساعت ۴۶ دقیقه بامداد در حال حاضر منصفانه فقره شومینه سوزی در محله ۱۳ آبان جاده رضازاده به سامانه ۱۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرف سه دقیقه ادعا شد. ، گزارش شد شومینه نشانان سه ایستگاه شومینه نشانی همراه خود پتانسیل ها مورد نیاز در محل حادثه حاضر شدند.

سیدجلال مالکی افزود: منطقه پارکینگ منصفانه ساختمان مسکونی ۵ طبقه همراه خود ۵ تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه موتورسیکلت طعمه حریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه به ۲ خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه موتورسیکلت سرایت کرد.

وی همراه خود دقیق اینکه شومینه به ۳ خودروی تولید دیگری سرایت کرد، ذکر شد: شومینه نشانان بلافاصله وارد عملیات شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرایت شومینه به سایر خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقات مسکونی جلوگیری کردند.

مالکی ذکر شد: همراه خود خاموش شدن شومینه، فرماندهی عملیات اجتناب کرده اند اهالی خواست به همان اندازه زمان خاموش شدن شومینه {در خانه} ها بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری خوشایند افراد در نتیجه بروز شومینه سوزی شد. دود غلیظ خانه ها را پر کرده بود. ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند ساکنان تقاضا کمک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حادثه با بیرون جراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحت قابل معامله با بود.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم {در این} حادثه اینجا است کدام ممکن است شومینه سوزی در یک واحد ساختمان جدید رخ داده است با این حال این ساختمان گمشده درگاه دودزا در منطقه پارکینگ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان خانه برای جلوگیری اجتناب کرده اند ورود دود به موجود در شومینه باید اجتناب کرده اند این درگاه ها استفاده کنند. “

به آگاه سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران، نکته دوم همکاری خوشایند ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم دسترسی صحنه حادثه است کدام ممکن است در نتیجه تصادف با بیرون تلفات جانی شد.

آتش سوزی در پارکینگ یک آپارتمان در تهران (+ عکس)

آتش سوزی در پارکینگ یک آپارتمان در تهران (+ عکس)

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/