شستا به گل نشست.
در نظر داریم سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم. این بخشی از وعده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است؛ به نظر می رسد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بسیار زیاد است که به گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نرخ سرمایه گذاری ثابت کمتر از ۴.۶ درصد است و به دلیل عقب ماندگی دهه ۹۰، چنین نیست. به اندازه استهلاک اموال سرمایه گذاری کرد. شستا در حالی که قول سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را داده بود تا سال ۱۴۰۰ و پس از ۳۵ سال سرمایه گذاری تنها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد.