شاخص های آلودگی هوای «آلوده» درصد پایین آلودگی هوا
تا چه اندازه شاخص ها به تصمیم گیری مدیران در مورد کیفیت هوای شهروندان مطابق با استانداردهای جهانی بستگی دارد؟ رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است؛ این شاخص ها مناسب نیست و مسئولان این حوزه خط کش های اندازه گیری را تغییر داده و به نوعی با اعداد بازی کرده اند تا وضعیت را بهتر نشان دهند.