سیاره ای همراه خود آتشفشان های یخی پرانرژی
فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا اخیراً مجموعه ای اجتناب کرده اند آتشفشان های یخی پرانرژی را روی پلوتو بیانیه کرده است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/