سریع همه معتادان تهران را مخلوط کنید


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنتمحسن المنصوری در مخلوط خبرنگاران دانستن درباره مخلوط آوری معتادان متجاهر در تهران ذکر شد: در جاری حاضر انواع زیادی اجتناب کرده اند معتادان مخلوط آوری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی نیز سریع مخلوط آوری می شوند.

وی افزود: زمان برای مخلوط آوری معتادان متجاهر در تهران وجود داشت کدام ممکن است خوشبختانه همراه خود همکاری مسئولان ذیربط این {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی اجتناب کرده اند آنها مخلوط آوری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع معدودی اجتناب کرده اند آنها نیز سریع مخلوط آوری تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: متنوع اجتناب کرده اند معتادان، متکدیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان کار خواستن به مراقبت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند کودکان مراقبت شود. با این حال مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری معتادان در انتخاب قرار گرفته است از متنوع اجتناب کرده اند خانه شکنی های دانش توسط معتادان انجام تبدیل می شود.

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/