سرقت رابین هود از ماموران جعلی
دستبند و بی سیم تقلبی برای اجرای نقشه شان کافی بود. رادیو را در دست گرفتند و در خیابان ها پرسه زدند. با پیدا شدن طعمه، خود را مأمور پلیس معرفی کردند و به بهانه بازرسی محتویات جیب و کیفش از وی سرقت کردند. البته می گویند ما مثل رابین هود عمل کردیم و اگر کسی پول نداشت به او کمک می کردیم و پول را در کیفش می گذاشتیم. این هفته با یکی از متهمان رو در رو نشستیم و او از نقشه سرقت آنها گفت.