سالمندان تنها را کشف کنید
از زمان مرگ شوهرش، او کناره گیری کرده است. اطرافیانش هم متوجه این موضوع شدند. او احساس می کرد که از زمانی که تنها شده است، دیگر بچه ها آنطور که باید به او اهمیت نمی دهند. او انتظاراتش از فرزندانش افزایش یافته بود و همچنان معتقد بود که باری بر دوش فرزندانش است.