زیارت عاشورا برای اندرویداز جمله ویژگی های این برنامه می توان به پیش نمایش متن دعا به صورت هجا با صدای علی فانی، نمایش ترجمه فارسی هر بند در زیر آن، حرکت به هجای مورد نظر با لمس آن و نمایش نظر اشاره کرد. زیارت عاشورا، امکان انتخاب و تغییر فونت و اندازه فونت، امکان فعال و غیرفعال کردن نمایش ترجمه فارسی، حالت شب و نمایش قبله.