زود قضاوت نکنید
باز هم اهالی مجازی هم زود قضاوت کردند و هم برای خنده و چند لایک بیشتر این پیرمرد خوش قلب را به سخره گرفتند اما حالا واقعیت ماجرا را از زبان خودش بشنویم .