زنگ خطر حمله مسلحانه به کودکان ایرانی
گربه زرد ناز کیتی و دوست غول پیکرش اورک در ماموریت های جزیره نبرد شرکت می کنند. آنها باید کلیدهای پنهان شده در هر مرحله را جمع آوری کنند تا در نهایت به “قهرمان” تبدیل شوند. این جاده پر از موانع و مشکلات است، اما نه کیتی و اورک که با کمک یکدیگر بر مشکلات غلبه کرده اند و به دوستی خود تکیه کرده اند.