زمان ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس اصلاح کرد


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتهمراه خود انتخاب فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، دیدار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس از ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه شناخته شده به عنوان دومین ورزشی جام جهانی برگزار تبدیل می شود.

اولین ورزشی هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال از ساعت ۱۳:۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار قطر – اکوادور از ساعت ۱۹:۳۰ تحریک کردن تبدیل می شود.

دیدار فینال روز اول از ساعت ۲۲:۳۰ بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد ورزشی ولز – اوکراین / اسکاتلند برگزار تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/