رهایی از درس را می بینیمبازدید: ۱

موضوع «آموزش خارج از مدرسه» همواره مورد توجه مسئولان و افکار عمومی است، مقوله ای که بارها به آن پرداخته شده است، اما همچنان در حوزه های مختلف افرادی را می بینیم که علیرغم میل باطنی خود از تحصیل محروم هستند.

کسانی که در سنین کودکی و نوجوانی به هر دلیلی ترک تحصیل کرده اند، شاید به دلیل سن زیاد به این حق قانونی توجهی نداشته باشند، اما در بزرگسالی متوجه می شوند که از بزرگترین نعمت یعنی علم و دانش محروم شده اند.