رنگ پارس به اشتراک بگذارید


به گذرش جام جم آنلاین آذربایجان شرقی، دکتر علی حسین رعیتی فرد; کاردانی کار لینک، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دار کجا رسام هدیه: دار ۲ سال گادزه که کرونا خور رادار نورد، دانشگاه کارورمایی (کار و تولید) جهاد فی سبیل الله کرندند و اجازه نداددار غده غده غده غده غده غده .

همچنین دکتر سید رضا فاطممین وزیر صنعت، فلز، تجارت نیز با حدار در عین گیفت: معاملات آیندا با رتبه باندی و همین چاکلی، بود کین جشنواره، در حال انگام آن است.

حجت السلام محمد جعفر منتظری، دادستان گل کاشور نیز با تصدیق دعاوی صنیطگران، افزود: مشکلات کاشور انبوه است و نامیتوان انتظار دشت درکوتاه امور افزایش افزایش و استرداد به عنوان پاسخ. و اما باگویم خا راه روشن است و آغار شما صنعت تاگرن ازمتان را جازم کنید و مجدانه ورد صحنه شوید مشکلات سریع که خدا شاد و قوه قانونی نیستند پشتیبان شمع هستم و دار حریم جاییم بهمیک.

در پایان کجاست پنجاه و یکمین مراسم هتک حرمت جشنواره با برینگان عهد شاد مهندس ابوالفضل باباپور مدیرکل شرکت رنگپارس نز با عنوان یککی به عنوان گردانندگان مهم و موفق نسل کاشور فرخونده است. ، “سمت فضله ملی” ایران دریفت کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/