رشد ۱۵ مارچی بانک بنزین دکتر سال ۱۴۰۰ / هیچگونا نجرانی باری بیمه بنزین نوروزی نداریم


به گذرش جام جم آنلاینکرامت ویس کرمی مدیر شرکت ملی پخش فراورده سلام نفتی ایران در گفتو با تا صنیم نمایش دشت: اولیه، تکنون، میانگین، بانک، بنزین روزنه، درکوشور، ۸۶ میلیون لیتر اب.

ما اوزود: تعداد بازه زمانی مشابه کجاست، میانگین فاز آن ۷۵ میلیون لیتر است. یعنی قبلاً به ایشان نسبت داده شده بود، روزنه شهید افزایش ۱۱ میلیون لیتر بنزین بانک دکتر سال در بدن ایشان جاری است.

بانک نفتی رونده آوزیش

وس کرمی با بیان انکه شهید رشد ۱۵ dD تخلیه بنزین دکتر سال ۱۴۰۰ هیستیم، GVT: شروع شده در بهمن ماه، متوسط ​​تخلیه بنزین دکتر ماه جاری است روزنه ۸۸ میلیون لیتر، بودا نسبت به BA، تعادل متوسط، تخلیه بنزن روزان ۷۸ قبل از دوره مشابه، غلاف یک میلیون لیتری، بنزین ۱۰ میلیون لیتری، درهم بهمن ماه ۱۴۰۰ و روند آوزیش، بانک بنزین نیز روندی، صعودی را ببینید.

ما آدم بابا هستیم: یک لایروب مقطعی، مثل تعداد محدود، هی-ناشی، به عنوان کرونا، چقدر بد است، یک بانک بنزین ۹۰ میلیون لیتری، دکتر رز، نایس، دکتر، یک آزمایش کشک. اجرای واقعی، یک بانک بنزین کهن الگو با شیوع کرونا و محدودیت‌های محدود.

بانک پیش پنی ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در ایام نوروز

مدیر عامل شرکت شرکت ملی بخش فراورده های نفتی کردی اعلام کرد: بانک روندا پترول دکتر کاشور دارای مدرکی از نازدیک است که در ایام پایانی سال و ایام نوروز، روندی سعدی درد گزارش شده است. در ایام نابسامانی های نوروزی باید کرونا را شروع کرد، محدودیت های من حضور شدیدتر است، تعداد بانک بنزین چقدر است، تعداد نفرات کجاست و تعداد نفرات نیست. ?

وی اوزود: امکان چرخش در ایام نوروز بانک بنزین روزنه با ۱۱۰ میلیون لیتر پمپ بنزین پیش بینی می کنم میانگین در ایام پایانی سال و ایام نوروز حدال وجود دارد. که ۱۰۰ میلیون لیتر آب دارد.

وس کرمی یک بیانیه ثابت شده است Meangin بانک بنزین با موجودی ۱۰۰ میلیون لیتری رز تراز حد و ارزش پول بالا به عنوان کرونا درد بانک گاز با موجودی ۱۰۰ میلیون جان بانک های ۱۰۵ و ۱۱۰ میلیون لیتری ثابت شده که نم نم نم نم نریزند و جاد درد.

مهمات مناسب

راه آدم داد: کجای آمادغی و حضور در که آگار بانک های بالای چون ۱۱۰ میلیون لیتر در روز نذ در روزهای نوروز دشتیم، با ذخایر مناسب که در بخش بنزن دارم و همچانین مقدمه که و چذذی راه، تحده. قیدار بخش انتقال و انتقال سوخت سوخت، هچ گونه ناگرانی، نوروزی نادریم بیمه بنزین.

مدیرعامل شرکت ملی بخش فراورده و اما همیشا راول بار عین بودا کاه ابتیادا اسفندمه، ساماندی تیم عالی عملیات و بازارسی کاناندا در نقش کول کشور را برنامه ریزه می کاردم.

۶۷۰۰ جیگاه ارض سوخت در سراسیر کاشور داریم

وی اوزود: دار سراسیر کوشور بالغ بیر ۴۲۰۰ باب جیگاه ارض سوخت می دارم، در کنار اینها، ۲۵۰۰ CNG پردازش را دریم; درب واقعی آنچه دکتر کاشور ۶۷۰۰ است، درب جایگاه، عرض آن مشابه بنزین، بنزین و گاز طبیعی است، لذا آن (CNG) داریم.

وس کرمی با توجه به بیانیه پایان روز قبل از شیوع کرونا، ابتدای اسفند، زمان انجام عملیات تشکیل میه سفت و شرط: زمان انجام عملیات مطالعه مطالعه و تشکیل نواحی ۳۷ بازنگری م جاه اخش سند شدت منابع را بذرسی کرد و اهالی بازد و مردم و مردم. ، مردم ، مردم ، اصول حمل و نقل ، منابع ، منابع و نرسای ، حضور داش ، وجود داش ، منبع برسی و تصمیم می پیوند.

وی آداما داد: امسال هوم بنا دارم در کار را من عملیات Kneem; او گدازتا، شرایط بحران کرونا، شرایط خوبی نبوده، حدود زمان و فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۰ را بسیار غم انگیز پرسید. همشنین در زمان و رود بها نوروز ۱۳۹۹ ه نشی هومین است محدود به آن و بسامد بالا، بنزین بنزینی به تعداد پی رشیده بود.

پش بینى تواتر روز نوروز ۱۴۰۱

کارگردان عامل شرکت ملی بخش فراورده سلام نفتی ایران خاطرشان کرد: در ایام نوروز چه می کردید؟ اگه بخوای عینک بگردی بدون کمبود می تونی کار کنی تا ماشین مهمی بخری و قانون اساسی ماشین رو بچرخونی تصمیم درد چیه؟

ما اوزود: جست و جوی تولید و بیمه بنزین در میهن ماست، دو مشکل وجود یک نادار، جست و جوی یک جایگاه بالا سوختن، فقط گروهی از آدرس ولی و نذیر بلند مرتبه جائگاه هستند کجاست امادغی را باید ساب کنیم تا کمبودها و نرسی های که و درد را برتر کانم; انرژی است و فروپاشی نوروزی چنان که شد چنان که بهترین است یا عاقبت بهترین است و ستاره ای اسفندماه و گاز است و کاروانی است که انجام می شود. و پاها برای دیدن ستارگان لازم است، خوهیم داد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/