راه های پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلا به وبا در سفرهای نوروزی


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی بر، در سفرهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز ۱۳ بدر کدام ممکن است خانوار ها به شخصیت می الگو {به دلیل} ضعیف چشم اندازها مشابه آب آشامیدنی هر دو رفتارهایی مشابه شنا در رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاها احتمال ابتلا به این بیماری موجود است کدام ممکن است همراه خود متعهد شدن ۱۳ می توان اجتناب کرده اند ابتلا به این بیماری پیشگیری کرد. تکنیک های عفونت وبا

وبا در تأثیر مصرف کردن آب هر دو غذای آلوده به میکرو ارگانیسم ویبریو کلرا تحمیل تبدیل می شود کدام ممکن است ساده باعث بیماری در انسان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم معامله با در پایان ممکن است باعث کم آبی از حداکثر هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ شود.

Vibrio cholerae اجتناب کرده اند مدفوع انسان از بین بردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را آلوده تنبل. استفاده اجتناب کرده اند آب مفید، از بین بردن مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت بازو ها راه های پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری های منتقله اجتناب کرده اند راه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های منتقله اجتناب کرده اند وعده های غذایی مشابه وبا است.

اشخاص حقیقی تحت تأثیر انواع از حداکثر این بیماری در صورت عدم معامله با قابل انجام است ظرف تعدادی از ساعت جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو بدهند، با این حال معامله با صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان، همراه خود سوئیچ آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترولیت های اجتناب کرده اند بازو گذشت، ممکن است میزان در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند وبا را کمتر اجتناب کرده اند خوب نسبت کاهش دهد.

این بیماری همچنان شناخته شده به عنوان خوب شبح سلامت کلی برای جوامع {در سراسر} جهان اندیشه در مورد تبدیل می شود. بر ایده گزارش گروه بهداشت جهانی، وبا حداقل در ۴۷ ملت {در سراسر} جهان محلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه حدود ۲.۹ میلیون مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۹۵۰۰۰ نفر {در سراسر} جهان جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهند.

بر ایده گزارش گروه جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰۰ هزار مورد وبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۹۰ مورد در حال مرگ ناشی اجتناب کرده اند این بیماری اجتناب کرده اند ۳۴ ملت جهان به این گروه گزارش شده است.

مورد وبا در ایران

سوئیچ این بیماری انصافاًً به شرایط نامناسب بهداشتی اجتناب کرده اند جمله ورود ناکافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافی به سیستم آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب مفید درمورد تبدیل می شود.

پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت وبا درهم آمدن است استفاده اجتناب کرده اند خوب تکنیک تعدادی از بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلط است کدام ممکن است برای ادغام کردن اجرای سیستم، تامین آب مفید، از بین بردن بهداشتی، رعایت قوانین بهداشتی، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجرا تبدیل می شود. اقدامات درمانی صحیح

سیستم مراقبت اجتناب کرده اند این بیماری اساساً مبتنی بر ایجاد از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اشیا اسهال آبکی حاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش این چیزها برای «التور» است.

سال هاست کدام ممکن است وبا یکی اجتناب کرده اند بیماری های اصیل ملت ما {بوده است}. اجتناب کرده اند سال ۱۳۴۴ تقریبا هر ساله مواردی اجتناب کرده اند این بیماری در ملت گزارش تبدیل می شود.

اپیدمی های این بیماری در سال های فعلی {در سراسر} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی سال ها در مناطق محدودتری اجتناب کرده اند ملت گزارش شده است.

در سال های فعلی میزان ابتلا به وبا کاهش چشمگیری داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا به سختی اجتناب کرده اند این بیماری در ملت تفسیر شده است.

در راستای اجرای سیستم مراقبت وبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد زودهنگام اشیا بیماری در ملت، طی ۵ سال قبلی منطقیسالانه ۲۱۵۲۰ کشت الگوی مدفوع وبا برای مبتلایان اسهالی آبکی حاد {انجام شده} است.

بعد اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۶ کدام ممکن است شاهد افزایش آمار وبا در ملت بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۹ نفر به این بیماری مبتلا شدند، انواع اشیا ابتلا در سال به حدی کم بود کدام ممکن است در سال ۱۳۹۹ خوب مورد تایید شده وبا ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل معامله با قرار گرفت.

هدف مراقبت اجتناب کرده اند وبا ایجاد از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اشیا اسهال آبکی حاد است. اسهال آبکی حاد عبارت است اجتناب کرده اند از بین بردن مدفوع رایگان هر دو آبکی (۹ خونی) ۳ بار هر دو تا حد زیادی در ۲۴ ساعت.

با توجه به اسهال آبکی حاد، باید در اسرع وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود آغاز معامله با همراه خود مایعات خوراکی به نزدیکترین واحد بهداشتی مراجعه کنید.

در واحدهای بهداشتی ملت برای اشیا نامشخص به بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای الگوی برداری آزمایشات تشخیصی قطعی رایگان انجام تبدیل می شود.

وبا در مکان شایع است؟

به آگاه محل کار مدیریت بیماری های عفونی وزارت بهداشت، میکرو ارگانیسم وبا تا حد زیادی در آب هر دو غذاهای آلوده به مدفوع اشخاص حقیقی آلوده به میکرو ارگانیسم وبا کشف شد تبدیل می شود.

این بیماری معمولاً در وضعیت هایی همراه خود تصفیه ناکافی آب، از بین بردن نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربهداشتی مدفوع هر دو فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در مناطقی همراه خود بهداشت ناکافی تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش می یابد.

میکرو ارگانیسم وبا ممکن است در رودخانه های شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های ساحلی نیز اقامت تنبل. فاصله نهفتگی بیماری فضا روزی بین ورود میکرو ارگانیسم وبا به هیکل به همان اندازه بروز علائم علمی است کدام ممکن است معمولاً ۲ به همان اندازه سه روز است، با این حال این زمان ممکن است اجتناب کرده اند تعدادی از ساعت به همان اندازه ۵ روز اندازه بکشد.

وبا ارتباط تنگاتنگی همراه خود بهزیستی دارد. {افرادی که} اجتناب کرده اند آب آشامیدنی غیربهداشتی استفاده می کنند هر دو در مناطقی همراه خود بهداشت نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب غیربهداشتی اقامت می کنند، تا حد زیادی کشف نشده خطر ابتلا به وبا هستند.

وبا قابل انجام است مستقیماً اجتناب کرده اند شخص خاص به شخص تولید دیگری منتقل نشود. به همین دلیل، تصمیم تصادفی همراه خود خوب شخص آلوده به طور گسترده خوب مسئله خطر برای بیماری نیست.

چگونه می توانم اجتناب کرده اند ابتلا به وبا جلوگیری کنم؟

برای پیشگیری اجتناب کرده اند این بیماری همراه خود رعایت اشیا زیر حیاتی است:

اجتناب کرده اند آب آشامیدنی مفید بیشترین استفاده را ببرید. (آب لوله کشی خالص هر دو آب بطری)

در مناطقی کدام ممکن است ورود به آب تصفیه شده، لوله کشی، آب چاه، مخازن آب، آب چشمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره {وجود ندارد}، در گذشته اجتناب کرده اند خوردن اجتناب کرده اند جوشاندن هر دو کلرزنی آب ضمانت حاصل کنید.

اجتناب کرده اند یخ های ناسالم، غذاهای ناسالم، غذاهای کنار هم قرار دادن، آبمیوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی هایی کدام ممکن است در بیرون تهیه می شوند، به طور قابل توجهی غذاهایی کدام ممکن است توسط بازو فروشان خیابانی سرو تبدیل می شود، .

اجتناب کرده اند شنا در رودخانه ها، نهرها هر دو استخرهای آلوده .

در گذشته اجتناب کرده اند خوردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را حتما بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استریل کنید.

برای ضمانت اجتناب کرده اند مفید بودن وعده های غذایی، آن را به طور درست بپزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای نپخته هر دو نیم پز .

غذای اجتناب کرده اند در گذشته پخته شده را در گذشته اجتناب کرده اند مصرف کردن انصافاًً خوب و دنج کنید.

اجتناب کرده اند ظروف آلوده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف شسته شده همراه خود آب مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بیشترین استفاده را ببرید.

در گذشته اجتناب کرده اند تهیه، گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند دادن وعده های غذایی هر دو شیر به کودک، حتما بازو های شخصی را همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون بشویید.

پس اجتناب کرده اند قدم گذاشتن به اتاق استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند وعده های غذایی مصرف کردن حتما بازو های شخصی را همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون بشویید.

چرخ دنده غذایی را در یخچال نگهداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توصیه چرخ دنده غذایی کشف نشده مگس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آلودگی .

هنگام تور وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب مفید در کنار داشته باشید هر دو اجتناب کرده اند {نوشیدنی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهایی بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است بسته بندی ایمن دارند.

اجتناب کرده اند اجابت مزاج ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما اجتناب کرده اند باتلاق های بهداشتی بیشترین استفاده را ببرید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/