رئیس جمهور بر تداوم اقدامات حمایتی مقامات برای پایه کنی فقر از حداکثر تاکید می تدریجی.


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی بر اجتناب کرده اند وسط {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری مونتاژ کارگروه تعمیر فقر از حداکثر ظهر در حال حاضر به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور رئیس کمیته کمک امام خمینی (ره) معاون اول تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه برگزار شد.

رئیس جمهور {در این} دیدار همراه خود ردیابی به اقدامات مقامات در ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ شمسی به طور قابل توجهی در ایام نوروز برای تامین حداقل نیازهای محله هدف اظهار داشت: وجود فقر از حداکثر بر ایده آن معنای متعارف باعث رنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنجش تبدیل می شود. پاسخگویی بزرگی برای حاکمان تحمیل می تدریجی.

دکتر رئیسی افزود: همراه خود ملاحظه به توانمندی هایی کدام ممکن است در ملت موجود است می توان همراه خود بسیج چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ اقداماتی انجام داد به همان اندازه امسال فقر از حداکثر در ملت وجود نداشته باشد.

{در این} مونتاژ تصمیماتی برای شکسته نشده اقدامات مقامات در تامین نیازهای اساسی محله هدف متعهد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد کمیته کمک امام خمینی (ره) نسبت به تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات حمایتی در خصوص این اشخاص حقیقی اقدام تدریجی.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/