ذخیره مخزن نسبت به سال قبلی ۱۴.۸ نسبت کاهش داشته است


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی برتجزیه و تحلیل موردی دبی خانه سدهای دولتی نماد داد کدام ممکن است دبی مخازن در سال آبی جاری بالغ بر ۱۷.۳۹ میلیارد متر تاس بوده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۶.۹ نسبت کاهش داشته است. مقداری اجتناب کرده اند باران کدام ممکن است در ارتفاعات به صورت برف است، در ماه های بلند مدت پس اجتناب کرده اند ذوب افزایش خواهد یافت.

میزان پر شدن سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای دریاچه ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدهای استان خوزستان در شرایط حال به همین ترتیب حدود ۲۴، ۲۰، ۶۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵ نسبت است.

{در این} میان رعایت الگوی خوردن بهینه در عوامل مختلف خوردن به همان اندازه خورده شدن صحیح مخازن سدها حیاتی است.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/