دیدگاه اتحادیه اروپا کسب اطلاعات در مورد هماهنگی هسته ای ایران


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برجوزپ بورل، هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: «بخشی از اوکراین به اتحادیه اروپا مدتی اندازه می کشد.

او به اسکای نیوز اظهار داشت: «ما امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه وابستگی اروپا به نشاط روسیه را کاهش دهیم، ۹ تحریم آن».

بورل همراه خود ردیابی به اینکه ما در جاری امتحان شده برای انتخاب بخشیدن به تهیه بنزین به اروپا هستیم، اظهار داشت: اروپا به همان اندازه ۲ سال تولید دیگری به بنزین روسیه خواستن نخواهد داشت.

وی افزود: عالی ماه پس اجتناب کرده اند مبارزه، روسیه به نیازها شخصی در اوکراین نرسیده است.

وی اظهار داشت: امتحان شده خواهیم کرد نیروهای ویژه اتحادیه اروپا را همراه خود هدف رویارویی همراه خود مشکل های مشترک تشکیل دهیم.

بورل همراه خود ردیابی به اینکه اروپا شاهد ورودی بی سابقه پناهجویان {به دلیل} مبارزه اوکراین است، اظهار داشت: همه کشورهای ecu بار آوارگان اوکراینی را به دوش خواهند کشید.

وی اظهار داشت: ما هر کاری کدام ممکن است بتوانیم برای حمایت اجتناب کرده اند اوکراین انجام خواهیم داد، روسیه قصد دارد برای مدت زمان بسیار طولانی به اوکراین حمله تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تسلیح اوکراین برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی به سمت روسیه یکپارچه خواهیم داد.

وی اظهار داشت: ما جستجو در تنظیم رژیم تحت سلطه در روسیه نیستیم، ما ساده جستجو در توقف مبارزه هستیم.

بورل همراه خود ردیابی به مذاکرات برای تعمیر تحریم های ایران اظهار داشت: مقامات ترامپ همراه خود خروج اجتناب کرده اند هماهنگی هسته ای همراه خود ایران خطا کرد.

وی افزود: ما همراه خود ایران به هماهنگی هسته‌ای رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۹۵ نسبت اشیا به هماهنگی رسیدیم.

وی افزود: هماهنگی هسته‌ای همراه خود ایران همه مشکلات جهان را رفع نمی‌تدریجی، با این حال قدم اول است.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/