دیدار جنجالی برای حفظ اسکوچیچ را ببینید
فدراسیون فوتبال در تصمیمی مضاعف که ترکیبی از اخراج و ابقا بود، بار دیگر یک کرسی را برای دراگان اسکوچیچ به تیم ملی ایران اختصاص داد. این قسمت دو کارگردان داشت. اولین مدیر کمیته فنی اتحادیه و دومین مدیر هیات مدیره این اتحادیه. بازی کار پر از تضادها، جنگ ها و مشاجرات بود.