دوز دوم آسانسور کننده اجتناب کرده اند ممکن است در مخالفت با در حال مرگ کرونا دفاع کردن می تنبل


بر مقدمه داستان ها جام جم تحت وبنتایج عالی تحقیق فعلی آرم می دهد کدام ممکن است دوز دوم واکسن آسانسور کننده کرونا به طور قابل توجهی در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را کاهش می دهد.

عالی تحقیق آرم داد کدام ممکن است ساکنان مسن‌تری کدام ممکن است دومین واکسن آسانسور‌کننده کووید ۱۹ را بدست آمده کرده‌اند، ۷۸ نسبت کمتر اجتناب کرده اند {افرادی که} تنها عالی واکسن بدست آمده کرده‌اند، کمتر کشف نشده در حال مرگ قرار دارند.

این تحقیق ۴۰ روزه بیش اجتناب کرده اند نیم میلیون نفر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

رونان آربل یکی اجتناب کرده اند نویسندگان این تحقیق اظهار داشت: «نتیجه بی نظیر اینجا است کدام ممکن است آسانسور کننده دوم نجات دهنده است.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/