دستگیری گله بردار بزرگ پیامک جلی سامانه ثان در پایخت


به گذرش جام جم آنلاینسرهنگ داود معظمی گدرزی، رئیس شورای فتای تهران، بزرگ، تحریریه تشریح خبر محل انتشار خبر: دکتر پی، بررسی سرشماری شهروندان در محل فتای تخت، بنا به اختیار پرداخت، قیمجز، از حشان، پس از تصمیم از پلاغه دهرانک ازهر.

سرهنگ گدرزی خاطر نشان کرد: با عنوان سمانه ثنا راهنما بیابید، مجرمان سایبری در تراهی وجود دارند و به شما پیام دهید، یک لینک، با لینک با ماهیگیری دوزار، کارپران را ترغیب با آن، و آن است. دریافت شده توسط سمانه گزارشگر و تفسیری میکند که در حیات توسط کلاباردی از شهروندان میکانند.

کجاست جای انتظامی آدما داد: کارشناسان پایس پاییت پایت پیتگه با ویرگول اقادم تخصص خود را آغاز کارندند و با تلاش شبانه روزی و بهراه گیری از روشهای هنر و محقق موفق شادند رادپای جنایتکار رعناشادی شهناسایی است.

رئیس حزب پایتخت افزود: پایان روز، مرحله راهپیمایی، شدت عملیات و جنایتکار کجاست؟

سرهنگ گدرزی به عنوان اشاره به جنایتکار به نام مجرم مجموعه اوری شدا وساطت پلیس در وابستگی پذیریش بازار وابستگی پرده پاهای مجرمان خود بردشت.

رئیس شهروند تهران، بزرگ، با، تصدیق، دفن، مهرترین، کارگر، پیشگیری، از، نوع گلهبردری، افزایش آقایی، که مخصوص شهروندان، کرد توصیه: قوه قضائیه با شمار. www.cyberpolice.ir گذرش کند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/