دستگیری بنز ۴۰ میلیاردر قاقاق درسارگان


در گازرش جام جم آنلاین کرمان: سرهنگ مرتضی امیر سبطکی، نمایش دشت: مکان ماموران امنیت عمومی سرزمین اصلی سیرجان محل گازرش امنیت اقتصادی آستان کرمان و یزد پس از ناپدید شدن یک دستگاه خدری خوارجی یچد گشک شهررچ

ما اوزود: ماموران داخل شناسایی مرجع عدلیه باهمنجی دادگستری بزارسی محل دستگاه خودوری بنز سواری کلاس cls500 قاچاق که با پلاک جاعلی نغداری می شاد را دستگیر و دادار. سلشرک

فرمنده انتظامی سیرجان با اشاره به انکه ارزش جایی که خودرو پرابر کارشناسان کارشناسان را می بیند ۴۰ میلیارد ریال عنوان شدت بیانیه دشت: با تشکیل پوروندا در جایی که انجمن خودرو با آن منتقل می شود و صاحب آن بری انجم. مراحل قانونی دانش با مرجع قانونی.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/