در ۲۴ ساعت قبلی ۴۰۵ میلیارد جرایم مختلف مالی اختراع شد


بر ایده داستان ها جام جم تحت وبسردار سهراب بهرامی در یکپارچه ماموریت های قرارگاه نوروزی پلیس ایمنی مالی (امین) ذکر شد: در راستای تداوم اجرای ساختار های برخورد همراه خود جرایم مختلف مالی، بازپرسان این پلیس انبارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات dishing out را تعیین کردند. اجتناب کرده اند محموله های قاچاق همراه خود همکاری سایر داده ها در بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی اجتناب کرده اند امکانات بی نظیر dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات مالی، نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی طی ۲۴ ساعت قبلی طیف گسترده ای از کالای قاچاق، انبار کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را در درجه ملت اختراع کردند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه مشاوران قطعا ارزش آن را دارد موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال مکشوفه را بیش اجتناب کرده اند ۴۰۵ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: {در این} اتصال ۲۲۷ متهم دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پایان دادن پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه مراجع قضایی شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پایگاه نوروزی پلیس ایمنی مالی (امین) همراه خود ردیابی به اینکه اقدامات پیشگیرانه در قبال جرائم مالی اجتناب کرده اند پوشش های پلیس در کل سال به طور قابل توجهی در کل سال است، اجتناب کرده اند ساکنان خواست. در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان در صورت تفسیر هرگونه جرائم مالی، قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول سریعا موضوع را به وسط فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/