در موسسه مالی کار کنید. ۳۳۰ میلیون فرآیند تقلبی


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبسرهنگ کارآگاه سید قاسم موسویفر در تشریح این خبر، دلیل داد: دادستان همراه خود مراجعه قضائی به پایگاه ششم پلیس توجه تهران، گفت: همراه خود شخص خاص کدام ممکن است مدعی بود توانسته است، جلب رضایت کرده است. او را در موسسه مالی استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخص خاص اوراق را آرم داد.

وی افزود: همراه خود انجام سطوح فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی متخصصان، متهم ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت کدام ممکن است اطمینان حاصل شود که کسب چیز خوب در مورد پولی اقدام به تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب اوراق جامد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است پس اجتناب کرده اند بدست آمده وجه اجتناب کرده اند متقاضی، گوشی تلفن در کنار شخصی را اجتناب کرده اند خارج می تدریجی. ورود او

رئیس پایگاه ششم پلیس توجه تهران گفتن کرد: «امتحان شده برای ایجاد اموال مفقود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبهات بالقوه در اصل کار قرار دارد».

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/