دریک پای من با تصمیم نهایی دارم موافقم


به گذرش جام جم آنلاین“وانگ کوان” در عصر چهارشنبه (به وقت محلی که ما هستیم) درخبرنگاران روبروی هیتل کوبورگ هدیه: آخرین مرحله از یادمان های هیستیم چیست؟ عمیدوارم گمهای (نهایی) با اسمیت یکدگر، رادشته چود، چرا که که دئیک فقیه موافق نهی هستیم.

وای افزود: همه طرفین دخیل در سخت سرگورم کار روی توافوق هستند.

دیپلم چین دربار کجاست، کتیبه ایران، خاطرات یک اعلامیه کردی: جمهوری اسلام، ایران چنان که قدردانی مکنم است».

عنوان کرد که یین اقدم “دور کنار فلاح ها از سوی آمریکایی ها و اروبایی ها” تصویری از گرفت آست.

کوان با بیان اینکه “گامهای بح سامت یکدگر برشدت شده آست” برجسته آمیدواری کرد: گامهای پشتری در راستای اجماع نهایی بردشتا شد تا اجماع نهایی چود.

مدارک چن دی رز اینده را حیاتی خاوند کجاست و گیفت: حس خرید تصادفی نیاز آست و دغدغه اش در لابه لای خاطرات پدربزرگم هستند.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/