دروازه بان سابق فوتبال خانمها آمریکا بازداشت شد


بر ایده داستان ها جام جم اینترنت هوپ سولو ۲۰۲ ورزشی سراسری برای آمریکا انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این خدمه عالی جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طلای المپیک کسب کرده است.

پلیس اظهار داشت سولو روز پنجشنبه در منطقه پارکینگ وینستون-مفید مال دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رانندگی در حالت مستی، از دوام به سمت افسر پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک آزاری متهم شد.

{در این} گزارش آمده است کدام ممکن است وی اکنون آزاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی محاکمه وی ۲۸ ژوئن تصمیم گیری شده است.

یکی اجتناب کرده اند رهگذران متوجه شد کدام ممکن است سولو بیش اجتناب کرده اند عالی ساعت در حالی کدام ممکن است دوچرخه ماشین روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کودک در صندلی عقب نشسته اند پایین فرمان {بوده است}.

افسر پلیس بوی الکل را در ماشین حس کرد، با این حال سولو اجتناب کرده اند آزمایش هوشیاری شخصی در ماشین خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن آن آزمایش خون انجام داد.

وکیل سولو اظهار داشت کدام ممکن است هوپ {نمی تواند} دانستن درباره این مورد مصاحبه تدریجی، با این حال می خواست همه بدانند فرزندانش جان او هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او بلافاصله راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود خانوار اش برای مقابله با است.

سولو پس اجتناب کرده اند المپیک ۲۰۱۶ برزیل پس اجتناب کرده اند اینکه سوئد را “بزدل” خواند، {به دلیل} متعهد شدن موضع دفاعی به سمت دارندگان مدال طلا، اجتناب کرده اند خدمه سراسری ریختن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دوران طلایی شخصی نوک داد.

محیط نشینی اشخاص حقیقی موضوع رسانه ها در این دوران بود.

تأمین: مانیتور

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/