خوردن بدن سلام تاج ۲۰ ماه بعد از بقیه مایان خیس شد


به گذرش جام جم آنلایناین دو بازپرس کجا هستند؟

دکتر «آتو یانگ»، تیم غافلگیرکننده، بررسی شده توسط دانشگاه کالیفرنیا، میگوید: «تحقیق در مورد اینکه میگوید مانند افراد پس از ابتلا به کووید-۱۹، دارایی آنتیباده هوستند چه چیزی دارد، کجاست؟

نظر به قرائت دو محقق، میزان آنتی پدیا را در خون ۸۱۶، بازرگسال امریکائی و اکسینه، نشانده اندازگیری کارندند.

دو محقق، ۹۹ سال، مطالعات فردی و نتایج آزمون به شرح زیر است: ۱۹

همچینین، دکتر ۵۵، درساد، به عنوان یک فرد، به عنوان یک باور، بودند کووید ۱۹، درند، اما هارگز آزمایش، نداح بودند. و دار ۱۱ درساد که فکر نامیکردن هرگز باه کوید ۱۹ مبطلا شدند، آنتیبادی یافت شاد.

توسط دو محقق داده شد: «تقریباً همه افراد مبتلا به آن بودند.

در هر صورت، دو بازپرس حشدر میهند، به نظر آوانت نست، سطحی و ضد بد هستند.

یانگ خاطرنشان کرد: قرائت های دیگر نشان دادند و که آنتیبادیهای تابعی قائد ۱۹ با گزدات زمان اکثر حدود شش ماه از بین میروند.

ودر آدام افزود: «افراد که بیماری کووید ۱۹ شدتری دشتند، سطح آنتی بادی بالاتری درند، اما به نظر همیشه چون ولایت نامیکیند است».

دو بازپرس، تایید، تصویری از احتمال واکسن بناید، در حال انجام یک مکان عمومی، نقاب بنید، جدایی اجتماعی، رعیت کنید، و دکتر هینگام بیماری، در خانه بمنید.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/